Turkuenergia

Henkilöstö

Sairauspoissaolot ja työtapaturmat vähenivät

Pidämme yhtiönä huolta henkilöstömme hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja osaamisesta eri tavoin. Keskeisin tehtävämme on turvata yhteiskunnallisesti kriittinen energiantuotanto ja -jakelu asiakkaillemme ja siinä henkilöstömme onnistui toisena pandemiavuonnakin erinomaisesti. Vuonna 2021 onnistuimme vähentämään merkittävästi myös sairauspoissaoloja ja työtapaturmia.

Työhyvinvointistrategiamme mukaisesti haluamme tarjota henkilöstöllemme turvallisen ja motivoivan työympäristön, jossa he pääsevät kehittämään taitojaan ja osaamistaan. Haluamme, että jokainen turkuenergialainen viihtyy työssään ja kokee onnistumisen tunteita yhdessä toisten kanssa. Yhdessä toimiminen perustuu luottamukseen, hyvään vuorovaikutukseen ja johtamiseen. Lähtökohtamme on tasa-arvoa ja monimuotoisuutta arvostava työpaikka. Työturvallisuus on keskeinen osa arkeamme. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.

Työhyvinvoinnin tavoitteet toteutuivat pitkälti

Työhyvinvointiohjelmamme on laadittu vuosiksi 2020–2022. Ohjelmaan on kirjattu kolme mitattavaa päätavoitetta, jotka toteutuivat hyvin vuonna 2021.

Tavoitteenamme on, että sairauspoissaolojen määrä on korkeintaan 11 päivää/työntekijä vuodessa. Vuonna 2021 niiden määrä oli 10,5 päivää/työntekijä ja tämä oli alhaisin sairauspoissaolojen määrä viiteen vuoteen. Tähän vaikutti muun muassa se, että vahva etätyösuositus johti henkilökontaktien ja liikkumisen vähentymiseen ja tätä kautta altistumisia oli vähemmän. Henkinen kuormitus sen sijaan jonkin verran kasvoi. Tarjoamme työntekijöillemme varhaista tukea ja keskusteluapua, sillä olemme tunnistaneet etätyöskentelyn aiheuttaman kuormituksen, kun fyysiset kontaktit jäivät minimiin.

Työhyvinvointiohjelmassa tavoitteeksi on asetettu työtapaturmataajuuden määräksi alle 10 ja tämä toteutui vuonna 2021 ja oli 7,2.

Kolmas tavoite liittyy henkilöstön työtyytyväisyyden kehittymiseen, mutta kyselyä ei toteutettu normaaliin tapaan syksyllä 2021 vaan se siirrettiin toteutettavaksi laajempana keväällä 2022.

Huoltovarmuus keskiössä

Keskeisin tehtävämme on turvata yhteiskunnallisesti kriittinen energiantuotanto ja -jakelu asiakkaillemme ja jatkoimme pandemian varotoimia tiukasti vuonna 2021. Selvisimmekin ilman toimintaa vaarantavia tartuntaketjuja. Huoltovarmuutemme oli koko pandemiavuoden erittäin hyvä. Vuonna 2020 perustamamme koronatyöryhmä jatkoi säännöllisiä tapaamisia ja linjasi myös turvallisuutta korostavan exit-suunnitelman sitä hetkeä varten, kun pandemian jälkeen palataan toimistolle.

Vahva etätyösuositus jatkui koko vuoden. Marraskuussa palasimme hetkeksi toimistolle, mutta pian sen jälkeen valtakunnallinen etätyösuositus tuli jälleen voimaan. Liikkuvaa työtä tekevät jatkoivat työskentelyä siten, että henkilökontakteja pyrittiin minimoimaan työpäivän aikana työjärjestelyin.

Työntekijät viihtyvät meillä pitkään

Henkilöstötyövuosia oli viime vuonna 329 (338). Uusia vakituisia työntekijöitä rekrytoitiin 18 ja määräaikaisia 18. Turkuenergialaiset viihtyvät yhtiössä hyvin, tästä kertoo työsuhteen keskipituus, joka on 14,4 vuotta, vaikka se onkin ollut laskusuunnassa suurten ikäluokkien eläköityessä.

Tarjosimme jälleen kesätöitä energia-alan opiskelijoille, jotta he pääsivät tutustumaan toimialaan. Kesätyöntekijöitä rekrytoitiin 33 (30). Määrä on samaa tasoa kuin koronapandemiaa edeltävinä vuosina. Henkilöstön valmennuksissa ei saavutettu pandemian takia tänäkään vuonna tavoitetta neljä valmennuspäivää per henkilö. Henkilöstön valmennuspäiviä oli 1,8 päivää / henkilö (1,5 päivää/htv). Harrastus- ja virkistystoimintaa ei pandemian takia juurikaan ollut.

Syksyllä otimme käyttöön etänä kirjattavan työajan seurantajärjestelmän, joka tukee monipaikkatyötä.

Vuoden aikana käynnissä oli monia suuria tietojärjestelmäuudistuksia: taloushallinnon uuden ERP- järjestelmän käyttöönotto ja Datahubin käyttöönottoon valmistautuminen. Järjestelmäuudistukset työllistivät runsaasti keskeisiä asiantuntijoitamme, ja järjestelmät otettiinkin käyttöön aikataulussa.

Jatkoimme työnantajamielikuvan rakentamista ja veimme eteenpäin asioita, jotka oli aiemmin tunnistettu kehityskohteiksi rekrytoinnissa ja työnantajamielikuvan kehittämisessä. Loppuvuodesta aloimme konseptoida uusien työntekijöiden tervetuloa-pakettia. Uusi malli tulee täydentämään jo nyt laajaa 12- viikkoista perehdytysjärjestelmäämme, joka rakentaa sisäistä työnantajamielikuvaa ja sujuvoittaa työn aloitusta sekä työtehtävään ja yrityksen toimintamalleihin perehtymistä.

Henkilöstön peruskoulutusjakauma

Henkilöstön sukupuolijakauma

Uudet toimitilat edistävät yhdessä tekemistä

Valmistelimme muuttoa uusiin toimitiloihin, jotka sijaitsevat Itäharjulle laajenevassa Tiedepuistossa. Tiedepuiston alue on osaamisen ja korkean teknologian työpaikkojen kasvukeskus. Muutto tuli ajankohtaiseksi kaavoituksen muututtua Linnankadulla, jossa vanha toimitila sijaitsi.

Projekti lähti liikkeelle vuoden 2020 alussa, kun Teknologiakiinteistöt ja Turku Energia allekirjoittivat toimitilaa koskevan pitkäaikaisen vuokrasopimuksen. Turku Energian sisäinen valmistelutyö alkoi työympäristöprojektilla jo vuonna 2020 ja jatkui vuoden 2021 ajan. Suunnitteluun osallistettiin aktiivisesti koko henkilöstöä. Valmistelevaan työryhmään osallistui kaksi edustajaa kustakin työprosessista, jotka tunnistettiin suunnitteluprosessin aikana. Suunnittelussa pyrittiin huomioimaan erilaisten käyttäjäryhmien työn vaatimukset, työprosessit ja yksityisyyden, keskittymisen ja yhteistyön tarpeet.

Uuden mallin mukaisesti työtilat suunniteltiin työprosesseittain eri kerroksiin. Henkilöiden sijoittumista toimitiloissa ohjaavat kerrosten neljä teemanimeä, jotka ovat: Myyntiä ja asiakaskohtaamisia positiivisella sykkeellä, Toimitusvarmuutta ja suunnittelua yhdessä tekemällä, Vuorovaikutteista tilaa ajatusten jakamiseen ja uuden luomiseen sekä Tuottavaa töiden toteutusta. Näin samaa työtä tekevät työskentelevät lähellä toisiaan, vaikka he kuuluisivat eri liiketoimintoihin. Vain palkkatiimillä on oma työpiste, muut valitsevat työpisteensä aamulla töihin tullessaan ja vaihtavat työtilaa päivän sisällä työn luonteen mukaan.

Teimme koronapandemian aikana kyselyn, jossa kävi ilmi, että pandemian jälkeenkin toimistotyötä tekevät ihmiset haluavat tehdä keskimäärin 2–3 etätyöpäivää viikossa. Monipaikkatyöstä on laadittu pelisäännöt, joita kukin liiketoiminta on täydentänyt omaan toimintaansa sopiviksi.

tiina_aho

”Tavoitteena uusien tilojen suunnittelussa oli, että töihin on mukava tulla, yhteistyö yli liiketoimintarajojen lisääntyy ja tiedonkulku paranee. Monitilatoimistomme tukee moderneja, joustavia työn tekemisen tapoja sekä parantaa tilatehokkuutta ja lisää tilojen muunneltavuutta. Tavoitteena on terveelliset, turvalliset ja henkilöstön hyvinvointia edistävät tilat ja viihtyisä työympäristö.”

Tiina Aho HR-johtaja

Työtapaturmien määrä laski merkittävästi

Vuonna 2021 tapaturmataajuus laski merkittävästi ja oli 7,2, kun se edellisenä vuonna oli 18,3. LTIF-luku kertoo sairauspoissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrän miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Käytännössä tämä tarkoitti 11 sairauspoissaoloon johtanutta työtapaturmaa.

Vuonna 2021 ei tapahtunut vakavia tapaturmia. Tyypillisimpiä tapaturmia olivat jälleen liukastumiset, kaatumiset ja kompuroinnit. Tapaturmien määrän laskuun vaikutti osaltaan se, että suuri osa henkilöstöstä oli etätöissä.

Vuonna 2021 turkuenergialaiset tekivät 572 turvallisuushavaintoa. Määrässä oli pieni notkahdus edelliseen vuoteen (643) verrattuna, mutta tulosta voi pitää hyvänä raskaana koronavuonna. Myös etätöiden määrä vaikutti turvallisuushavaintoihin. Loppuvuodesta Turku Energiassa selvitettiin EHSQ-järjestelmän hankintaa, jonka avulla turvallisuushavaintoja voidaan tehdä jatkossa vaivattomasti paikan päältä mobiilisti. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Yksi työturvallisuustavoitteista Turku Energiassa on lisätä turvallisuutta parantavien havaintojen määrää koko konsernissa.

Kannustimme työntekijöitä havaintojen tekoon eri tavoin, esimerkiksi lounaspalkkioilla. Marras-joulukuussa tuotantopalveluissa etsittiin kilpailulla laadullisesti parasta työturvallisuushavaintoa ja voittajahavainnon tekijä palkittiin 200 eurolla.

Liiketoiminnan johtajat tekivät 22 turvallisuuskävelyä. Koronan takia osa kävelyistä peruuntui tai siirtyi, mutta asetettuun tavoitelukuun päästiin. Työterveyshuollon lakisääteiset työpaikkaselvitykset etenivät tavoitteiden mukaisesti, vaikkakin käyntejä jouduttiin koronan takia siirtämään.

Vuonna 2021 turvatuokiot saatiin jalkautettua tuotantopalveluiden yksikköön, verkostotekniikka teki niitä jo aiemmin. Jalkautuksessa työturvallisuuspäällikkö kävi paikan päällä pitämässä esimerkkiluonteisia turvatuokioita. Tavoitteena on järjestää ainakin yksi turvatuokio kuukaudessa.

Kemikaalirekisteriä käsittelevä projekti eteni ja konsernin kemikaalitieto saatiin ajantasaiseksi. Projektin osana tuotettiin tietoa kemikaalien terveysriskeistä ja muista vaaraominaisuuksista sekä ohjeita kemikaalien turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin. Kukin liiketoiminta-alue nimesi kemikaalivastaavan, jonka vastuulla rekisterin ylläpito jatkossa on. Seuraavaksi projektissa keskitytään kemikaalivastaavien kouluttamiseen vastuullisessa tehtävässään ja kemikaalien hallinnointia käsittävän ohjeen käyttöönottoon.

Sähköiset koulutukset jatkuivat suunnitellusti ja henkilöstö saattoi suorittaa Competence Managerin kautta Kiwa Inspectan tarjoamia verkkokoulutuksia.

veli-pekka_kervinen

”Työtapaturmataajuuden lasku on merkittävä parannus, josta voimme olla ylpeitä. Tavoitteena on nolla tapaturmaa, mutta sen saavuttamiseksi on tehtävä vielä paljon. Työturvallisuus on pidettävä kirkkaana mielessä silloinkin, kun arkipäivän haasteet kuormittavat.”

Työturvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Kervinen

Työtapaturmataajuus

Turvallisuushavaintojen määrä

quote

”Erityisen suuri onnistuminen oli Naantalin voimalaitoksen revisio, jonka saimme vedettyä läpi ilman yhtään sairauspoissaoloon johtanutta tapaturmaa. Tämä oli aito onnistuminen, sillä työmaaolosuhteissa usein sattuu ja tapahtuu, etenkin kun mukana on useita eri urakoitsijoita ja kansainvälinen työntekijäjoukko. Suuri ponnistus oli työmaalla myös koronan massatestaukset, joita järjestettiin useita. Korona teetätti paljon lisätöitä, mutta niissä onnistuttiin erinomaisesti ja toimintaa vaaratavia tautiryppäitä ei tullut – ihmisten suhtautuminen toimenpiteisiin oli pääsääntöisesti positiivista.”

Työturvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Kervinen

Henkilöstön jakautuminen tehtäväryhmittäin

Sairauspoissaolot (päivää/htv)

Sosiaalisen vastuun mittarit

(31.12.) 2021 2020 2019 2018 2017
kokoaikaisia 310 309 323 258 263
osa-aikaisia 20 23 16 14 16
vakituisia 295 305 320 256 260
määräaikaisia 35 27 19 16 19
henkilöstö yhteensä 330 332 339 272 279
Henkilötyövuosien määrä keskimäärin 329 338 342 275 278
Työntekijöiden keski-ikä (vuotta) 46,4 47,4 47,8 47,7 47,9
Työsuhteen keskipituus (vuotta) 14,4 15,7 16,8 16,7 17,5