Turkuenergia

Sidosryhmät

Kehitämme energiahyvinvointia yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa

Pyrimme avoimeen, aktiiviseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Avoimen vuoropuhelun avulla varmistamme, että olemme tietoisia sidosryhmiemme toiveista ja odotuksista. Käymme yhteiskunnallista vuoropuhelua, ja olemme sekä Turku Energian että uudistuvan energia-alan lähettiläitä. Arvomme, läheisyys, ympäristöystävällisyys ja uudistuminen näkyvät kaikessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

annemari_RM

”Tunnistamme oman roolimme yhteiskunnallisena toimijana, seuraamme tarkasti alan ja toimintaympäristön muutoksia ja osallistumme aktiivisesti keskusteluun eri sidosryhmiemme kanssa. Kuuntelemme herkällä korvalla eri sidosryhmiltä tulevaa palautetta ja huomioimme sitä oman toimintamme kehittämisessä.”

Anne-Mari Repola-Mäkinen Viestintäpäällikkö

XMLID_429_

0,2 milj. €

SPONSORITUKEA
YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

Turku Energian sidosryhmät ovat henkilöstö, asiakkaat, omistajat, toimittajat, yhteistyökumppanit, etujärjestöt ja asukasyhdistykset, viranomaiset, kunnat, valtio ja alan järjestöt sekä kansalaisjärjestöt, poliittiset luottamushenkilöt, media ja muut energiayhtiöt. Vuorovaikutuksen pohjana on osaava henkilökunta, joka tunnistaa oman toimintansa vaikutukset eri sidosryhmiin.

Arvioimme ja mittaamme työmme laatua toimintamme edelleen kehittämiseksi. Toimintaamme ohjaavat erilaiset suunnitelmat, ohjelmat ja tutkimukset. Teemme säännöllisesti asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys- sekä mainetutkimuksia, joilla seuraamme ja mittaamme työmme onnistumista ja poimimme kehityskohteita toimintamme edelleen kehittämiseksi. Seuraamme aktiivisesti alamme uutisointia, mediakeskustelua sekä somessa käytävää keskustelua.

Vuonna 2021 osallistuimme EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimukseen, jossa saavutimme kärkipaikat kestävän kehityksen indeksissä ja sähkönmyynnin kuluttaja-asiakkaiden keskuudessa sekä toisen sijan kaukolämmön asiakastyytyväisyydessä. Tämä kertoo siitä, että olemme onnistuneet sekä konkreettisissa toimenpiteissä, palvelussa että asioiden viestimisessä sidosryhmillemme.

tower

200 000

ENERGIAN LOPPUKÄYTTÄJÄÄ

Huomioimme kaikkien sidosryhmiemme odotukset

Eri sidosryhmillä on erilaisia odotuksia Turku Energiaa kohtaan, joihin pyrimme vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Toimitamme asiakkaillemme kohtuullisesti hinnoiteltua ja ympäristöystävällistä energiaa keskeytyksettä. Palvelemme monikanavaisesti, neuvomme, opastamme ja kehitämme uusia energiatehokkaita palveluita. Omistajamme saavat tuottoa sijoitetulle pääomalle ja voivat luottaa siihen, että panostamme kannattavaan ja kestävään kasvuun, riskienhallintaan ja infrastrukuurin kehittämiseen. Osallistumme ympäristö- ja energiakysymysten ratkaisemiseen sekä energia-alan edunvalvontaan yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Teemme tiivistä yhteistyötä omistajamme Turun kaupungin kanssa. Olemme sitoutuneet kaupungin Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteeseen. Vuonna 2021 toteutimme yhdessä mittavan metsityshankkeen ja olimme mukana EU:n rahoittamassa Response-hankkeessa, jossa rakennamme yhdessä ilmastoystävällistä ja kestävää kaupunkia kehittämällä älykkäitä ja hiilineutraaleja energiantuotannon, talotekniikan ja liikkumisen ratkaisuja. Jatkoimme Turun kaupungin kanssa myös yhteisiä koronan tilannekatsauksia ja raportointia. Pidämme huolta siitä, että huoltovarmuutemme on hyvällä tasolla ja harjoittelemme erilaisia poikkeustilanteita varten itsenäisesti, sekä yhdessä eri viranomaisten ja muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten tahojen kanssa. Vuonna 2021 ei järjestetty varautumisharjoituksia muiden toimijoiden kanssa.

Teemme myös tiivistä yhteistyötä erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa, joiden kautta viestimme ajankohtaisista energiateemoista, energiatehokkuudesta ja vastuullisuudesta sekä edistämme yhteisiä ympäristö- ja ilmastotavoitteita. Pandemian takia emme voineet järjestää tai osallistua tapahtumiin tai tilaisuuksiin. Teemme tiivistä yhteistyötä myös Energiateollisuuden kanssa ja osallistumme valtakunnan tasolla keskusteluun.

Viestinnässä tavoitteemme on aktiivinen, asiantunteva, avoin ja luotettava viestintä. Laadukkaan viestinnän avulla voimme vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, edistää asettamiamme tavoitteita ja tuoda luotettavaa ja ajankohtaista tietoa asiakkaillemme sekä omasta toiminnastamme että energia-alasta. Viestimme sidosryhmillemme monikanavaisesti ja oikea-aikaisesti. Järjestämme mediatapaamisia ja kehitämme sekä ylläpidämme kriisiviestintävalmiuttamme. Vuonna 2021 järjestimme medialle useita ajankohtaiskatsauksia, joissa kerroimme Turku Energian ja energia-alan kuulumisia.

Laadukkaan viestinnän avulla voimme vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edistää asettamiamme tavoitteita.

Pandemia rajoitti yhteistyötä sidosryhmien kanssa

Koronapandemia rajoitti edelleen vuonna 2021 sidosryhmien kanssa tekemäämme työtä.

Jatkoimme yhteistyössä asukasyhdistysten ja taiteilijoiden kanssa taidesähkökaappien maalaamista. Ensimmäiset taidesähkökaapit toteutettiin vuonna 2004 Varissuolle ja siitä lähtien kaappeja on maalattu joka kesä. Tavoitteena on piristää kaupunkikuvaa ja ehkäistä kaappien jokavuotista töhrintää. Myös kesällä 2021 valmistui kymmenkunta uutta taidesähkökaappia. Esimerkkejä eri alueilla toteutetuista hankkeista löytyy kuvagalleriastamme.

Teemme laaja-alaista sponsorointiyhteistyötä. Tuemme yhteiskunnallisia kohteita, kulttuuri- ja urheilutoimijoita, jotka jakavat meidän kanssamme samanlaisen arvomaailman. Pyrimme kohdistamaan tukemme niin, että se vaikuttaa mahdollisimman laajasti yhteiskuntaan. Vuonna 2021 yhteistyökumppaneitamme olivat esimerkiksi Suomen Punainen Risti, Pidä Saaristo Siistinä ry, Luonnonperintösäätiö ja Yrityskylä, joka tarjoaa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille myönteisiä kokemuksia työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Tavoitteenamme on markkinointinäkyvyyden lisäksi olla mukana paikallisissa tapahtumissa ja toiminnassa turunseutulaisten omana energiakumppanina. Pandemia vaikutti vuonna 2021 fyysisten kohtaamisten ja tapahtumien järjestämiseen.

Asiakkaat

Odotuksia Turku Energialle

 • Energian toimitusvarmuus ja kohtuullinen hinnoittelu
 • Energian ympäristöystävällisyys
 • Hyödyllinen ja tavoittava viestintä
 • Asiakaspalvelun saavutettavuus
 • Energiankäytön neuvonta
 • Vastuullisuus toiminnassa
 • Uudet tuotteet ja palvelut
 • Energiakumppanuus

Vastauksia odotuksiin

 • Luotettavat energiaverkostot ja kilpailukykyinen hankinta
 • Ympäristöohjelman tavoitteet ja ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmä
 • Monikanavainen ja asiakaslähtöinen viestintä
 • Helpot ja riittävän kapasiteetin asiointikanavat
 • Kehittyvät seurantapalvelut
 • Yritysvastuun johtaminen
 • Tuotekehitys

Mittareita

 • Toimitusvarmuus
 • Ympäristöohjelman toteutus, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit
 • Viestintäkanavien kävijämäärien seuranta sekä lukijatutkimukset
 • Asiakastyytyväisyyden jatkuva seuranta
 • Asiointikanavien käyttö
 • Palautteiden laatu ja määrä

Etujärjestöt ja asukasyhdistykset

Odotuksia Turku Energialle

 • Viestintä ajankohtaisista teemoista
 • Ryhmän erityistarpeiden tunteminen

Vastauksia odotuksiin

 • Sidosryhmätapahtumat ja vierailut kokouksissa
 • Avoin keskusteluyhteys
 • Turku Energian viestintäkanavat

Mittareita

 • Suora palaute
 • Asiakastyytyväisyystutkimus

Oma henkilöstö

Odotuksia Turku Energialle

 • Hyvä johtaminen
 • Työn arvostus ja pysyvyys
 • Vaikuttamismahdollisuudet
 • Oman osaamisen kehittäminen
 • Työtyytyväisyys ja -turvallisuus

Vastauksia odotuksiin

 • Esimiestaitojen kehittäminen ja roolien selkiyttäminen
 • Pitkäjänteinen henkilöstöresurssien johtaminen
 • Hyvä sisäinen viestintä ja esimiesviestintä
 • Kehityskeskustelut ja osaamisresurssien hallinta
 • Työhyvinvointi- ja turvallisuusjohtaminen ja varhaisen puuttumisen mallit

Mittareita

 • Henkilöstötutkimus
 • Kehityskeskustelut
 • Poissaolot
 • Työtapaturmien määrä
 • Oman työnantajan suosittelu

Omistaja

Odotuksia Turku Energialle

 • Sijoitetun pääoman tuotto
 • Kannattava ja kestävä kasvu
 • Tehokas riskienhallinta
 • Infrastruktuurin kehittäminen
 • Asiakas- ja asukastyytyväisyys

Vastauksia odotuksiin

 • Liiketoiminnan kannattavuuden ylläpitäminen
 • Riskienhallinnan toimintatavat
 • Läpinäkyvä raportointi ja selvitykset
 • Asiakkuuksien hyvä hoito
 • Asiakasviestintä ja asiakaspalvelu

Mittareita

 • Liikevoitto
 • Sijoitetun pääoman tuotto
 • Toimitusvarmuus
 • Asiakastyytyväisyys
 • Asiakaspalautteet, Julkinen keskustelu

Viranomaiset, kunnat, valtio ja alan järjestöt

Odotuksia Turku Energialle

 • Lainsäädännön ja alan ohjeistusten noudattaminen
 • Osallistuminen ympäristö- ja energiakysymysten kehittämiseen
 • Energia-alan edunvalvonta
 • Hyvä taloudellinen kehitys ja veronmaksukyky
 • Avoimuus

Vastauksia odotuksiin

 • Yhteydenpito ja osallistuminen edunvalvontaan ja työryhmiin
 • Välittömät ja välilliset verot yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitoon
 • Kattava ja avoin raportointi
 • Toiminnan läpinäkyvyys
 • Viestintä ja tiedottaminen

Mittareita

 • Maksettujen verojen, investointien ja työpaikkojen määrä
 • Kontaktien määrä
 • Yritysvastuun mittaristot
 • Osallistuminen julkiseen keskusteluun
 • Asiakastyytyväisyys

Kansalaisjärjestöt ja poliittiset luottamushenkilöt

Odotuksia Turku Energialle

 • Lainsäädännön sekä alan normien ja ohjeiden noudattaminen
 • Uusiutuvan energiantuotannon lisääminen
 • Avoin ja vuorovaikutteinen viestintä

Vastauksia odotuksiin

 • Kattava ja avoin raportointi
 • Ympäristöohjelman toteuttaminen
 • Tiedusteluihin vastaaminen
 • Ryhmätapaamiset ja vierailut

Mittareita

 • Yhteydenotot ja palautteet
 • Julkinen keskustelu
 • Toteutuneet hankkeet
 • Uusiutuvien energialähteiden määrä tuotannossa ja myydystä energiasta
 • Palautteisiin vastaaminen

Toimittajat ja yhteistyökumppanit

Odotuksia Turku Energialle

 • Selkeät osapuolten vastuut
 • Yhteistyön toimivuus ja reiluus
 • Hyvä maksuvalmius
 • Vastuullisuus

Vastauksia odotuksiin

 • Selkeä dokumentointi ja epäkohtiin puuttuminen
 • Reilu kilpailuttaminen
 • Toimittaja-arvioinnit
 • Yritysvastuukyselyt

Mittareita

 • Yhteistyökumppanien määrän ja laadun seuranta
 • Reilut ja läpinäkyvät hankintamenettelyt
 • Laskujen maksuajan seuranta
 • Toimittaja-arviointien tulokset

Media

Odotuksia Turku Energialle

 • Aktiivinen, asiantunteva ja luotettava viestintä
 • Yhteyshenkilöiden tavoitettavuus

Vastauksia odotuksiin

 • Aktiivinen ja luotettava viestintä
 • Avoin tiedottaminen monikanavaisesti
 • Mediatapaamiset
 • Kriisiviestintävalmiuden kehittäminen ja ylläpito

Mittareita

 • Jatkuva mediaseuranta
 • Mediakontaktoinnit ja mediatapaamiset
 • Julkisen keskustelun ja ilmapiirin seuranta
 • Monikanavaisen viestinnän toteutuminen

Media

Odotuksia Turku Energialle

 • Kehittyvä ja osapuolia hyödyttävä yhteistyö ja kumppanuus
 • Tietojen ja kokemusten jakaminen

Vastauksia odotuksiin

 • Avoin yhteistyö ja kumppanuus
 • Yhteiset kehityshankkeet ja yhteisten toimintaedellytysten parantaminen

Mittareita

 • Jatkuva mediaseuranta
 • Mediakontaktoinnit ja mediatapaamiset
 • Julkisen keskustelun ja ilmapiirin seuranta
 • Monikanavaisen viestinnän toteutuminen

Muut energiayhtiöt

Odotuksia Turku Energialle

 • Kehittyvä ja osapuolia hyödyttävä yhteistyö ja kumppanuus
 • Tietojen ja kokemusten jakaminen

Vastauksia odotuksiin

 • Avoin yhteistyö ja kumppanuus
 • Yhteiset kehityshankkeet ja yhteisten toimintaedellytysten parantaminen

Mittareita

 • Yhteistyön määrä ja laatu
 • Yhteisten toimintaedellytysten muutokset