Turkuenergia

Affärsöversikt

Koncernen Åbo Energis resultat och lönsamhet förbättrades, investeringarna i förnybar energi fortsatte

Koncernen Åbo Energis omsättning och rörelsevinst ökade jämfört med året innan. Elförbrukningen i Åbo ökade med 6,6 % jämfört med föregående år. De kalla vintermånaderna ökade också efterfrågan på fjärrvärme. Bolaget fortsatte sina insatser för förnybar energi. Leveranssäkerheten för el och värme samt kundnöjdheten bibehölls på en mycket god nivå.

omsättning

333,2

mn euro

investeringar

23

mn euro

rörelsevinst

22,4

mn euro

hourglass

9,8 min

elavbrottets längd

network

330

anställda

euro

20,0 milj. €

dividender

Electric Plug

96 555

Användningsplats för el

secure-shield

99,99 %

leveranssäkerhet för fjärrvärme

satisfaction

Finlands nöjdaste kunder

heating

200 000

Slutanvändare av fjärrvärme

ecology

75 %

av fjärrvärmen producerad med förnybara energikällor

cloud

67 %

67 % lägre co2-utsläpp jämfört med 2017

Koncernen Åbo Energis omsättning var 333,2 miljoner euro och den ökade med 31,7 procent jämfört med året innan (2020: 253,0 miljoner euro). Koncernens rörelsevinst ökade till 22,4 miljoner euro (2020: 21,7 miljoner euro). Koncernens investeringar uppgick till 23,0 miljoner euro (16,0 miljoner euro) och de gällde i huvudsak förbättringar och underhåll av nätens överföringsförmåga samt el- och värmenätens leveranssäkerhet.

I ESPI Ratings undersökning placerade sig konsumentkunderna inom Åbo Energis elförsäljning ovanför medelnivån på alla uppmätta delområden och på plats ett i helhetsbedömningen. I den landsomfattande kundnöjdhetsundersökningen om fjärrvärme nådde Åbo Energis fjärrvärme en andraplats. I indexet som mäter hållbar utveckling var Åbo Energi nummer ett. Leveranssäkerheten för både el och värme var år 2021 på en utmärkt nivå.

Åbo Energis klimat- och miljöprogram omfattar åren 2021–2023. Programmet ska uppdateras årligen och det bygger på fyra mål: Stävjande av klimatförändringen och ett kolneutralt Åbo, smarta energilösningar, en hållbar energiframtid och ansvarsfull intressentgruppsverksamhet. För att uppnå målen har man fastställt 42 åtgärder och 36 av dem kunde genomföras under 2021. Läs mer om miljöprogrammet här.

På grund av coronasituationen utfördes kontorsarbetet i huvudsak på distans. Inga allvarliga smittkedjor spreds inom Åbo Energis arbetsgemenskap under året. Under året förberedde man sig för multilokalt arbete och för att färdigställa de nya lokalerna i Österås i Åbo.

Omsättning, mn euro

Rörelsevinst, mn euro

Investeringar, mn euro

Turku Energia Sähköverkot Oy sänkte elöverföringspriset

El överfördes till kunderna på det egna nätområdet 1573 GWh (2020: 1476 GWh) och till övriga nätinnehavare 513 GWh (2020: 475 GWh). Ökningen av överföringsmängden var betydande jämfört med året innan, vilket förklaras av att vintermånaderna var kallare än vanligt samt den snabba återhämtningen av regionens ekonomi efter coronakrisen.

Även antalet användningsplatser ökade mer än vanligt. Antalet nya användningsplatser var 3 726 och i slutet av året fanns det sammanlagt 96 555 användningsplatser.

Eldistributionens kvalitet hölls på en god nivå och elavbrotten var i genomsnitt korta. Den beräknade avbrottstiden per elöverföringskund var i genomsnitt 9 minuter 59 sekunder (2020: 11,5 minuter).

Elnätsbolagets investeringar riktar sig till att förbättra och upprätthålla elnätens överföringsförmåga och leveranssäkerhet. Investeringarna uppgick till 10,8 miljoner euro (2020: 8,6 miljoner euro).

Turku Energia Sähköverkot Oy sänkte sina kunders elöverföringspriser från och med 1.1.2021. Effekten av prissänkningen var i genomsnitt, beroende på användartyp och elkonsumtion, 6 procent beskattningsbart. Överföringspriserna var fortfarande bland de förmånligaste enligt en nationell jämförelse trots att även flera andra distributionsbolag sänkte sina priser. Prissänkningen var en följd av en ändring av Energimyndighetens tillsynsmodell, som undantagsvis gjordes mitt under tillsynsperioden.

tomi_toivonen

”Elkonsumtionen ökade betydligt i vårt område i fjol och vi kunde svara på behovet. Några månader under förra vårvintern var kallare än vanligt, vilket höjde elkonsumtionen avsevärt. Den ökade totala elkonsumtionen signalerar också för sin del att ekonomin återhämtar sig.”

Verkställande direktör Tomi Toivonen, Åbo Energi Elnät Ab

Fjärrvärmekonsumtionen ökade tydligt

Man sålde 2039 GWh i fjärrvärme (2020: 1 715 GWh), dvs. 18 % mer än året innan. Konsumtionsökningen berodde på kallare månader än vanligt i början och slutet av året – hela året var en halv grad kallare än genomsnittet. Den största delen av fjärrvärmen anskaffades av Turun Seudun Energiantuotanto Oy från kraftverket i Nådendal, biovärmecentralen i Oriketo och värmepumparna i Kakola.

Andelen värme som producerades med förnybar energi, såsom biobränslen från trä, värmepumplösningar, värmeåtervinning och biogas, utgjorde 75 % av den producerade fjärrvärmen (2020: 80 %). Vädret påverkade även detta, eftersom förbrukningstoppar jämnas ut under kalla dagar med hjälp av reservkraftverk som bränner ojla.

I Turun Seudun Energiantuotanto Oy:s kraftverk i Nådendal förberedde man sig på att börja använda återvinningsbränsle, SRF (solid recovered fuel). Det är främst plast-, papp- och träavfall från handeln och industrin som inte duger till återvinning. När man får utrustningen att fungera fullt ut, är det en del av lösningen, med vilken man kan avstå från att använda stenkol i primärproduktionen av energi.

Det levererades mer fjärrkyla än budgeterat 2021 med anledning av den mycket varma sommaren. Ånga levererades planenligt. Leveranssäkerheten för Åbo Energis värme och kyla till kunderna var fortsättningsvis på en mycket god nivå. Förlusten från fjärrvärmenäten kunde minskas ytterligare. Fjärrvärmeproduktionens och -distributionens verkningsgrad har förbättrats avsevärt under de senaste åren.

jari-kuivanen

”I en utmanande situation uppnådde fjärrvärmen ett mycket bra resultat samtidigt som fjärrvärmens prisutveckling var sjunkande. En betydande förbättring av fjärrvärmeproduktionens och -distributionens verkningsgrad under de senaste åren är en stor framgång. Sedan 2014 har fjärrvärmeförlusterna i Åboregionen minskat med 40 %.”

Direktör Jari Kuivanen

Energidistribution, GWh

Såld fjärrvärme, GWh

Solpaneler och laddning av elbilar intresserade kunderna

Både antalet företagskunder och konsumentkunder fortsatte öka år 2021. Kundernas vilja att investera i hållbar utveckling, solpaneler och laddningslösningar för bilar återställdes efter nedgången i anslutning till coronapandemin.

Vi byggde ett solkraftverk med 1 134 solpaneler åt Salo IoT Campus och den levereras som en tjänst i slutet av året. Dess beräknade produktionsmängd är 374 megawattimmar (MWh) per år. Mängden motsvarar det årliga elbehovet för cirka 180 höghusbostäder och minskar koldioxidutsläppen med cirka 50 ton per år.

På våren tog vi framgångsrikt i bruk ett nytt kunddatasystem. Under året förberedde vi oss också för ibruktagandet av Datahubben i februari 2022.

I början av året lanserade vi en fjärde generationens värmedistributionscentralstjänst för fjärrvärme som erbjuder husbolag och företag en ny utsikt över fastighetens uppvärmning och gör det möjligt att förbättra dess energieffektivitet. Med hjälp av tjänsten kan företag och husbolag enkelt och med respekt för gröna värden uppdatera sitt gamla fjärrvärmesystem till framtidens system. Via tjänsten är det möjligt att förnya värmedistributionscentralen som en leasingtjänst utan stora investeringar. Dessutom gör den det möjligt att enkelt utnyttja nya energibesparingslösningar.

Den fjärde generationens värmedistributionscentralstjänsten gör det möjligt att förbättra husbolagens och företagens energieffektivitet.

Vi producerade tjänster för elnät och planerade belysning för gator, vägar och specialobjekt

Nätverkstekniken har en central roll i upprätthållandet av Turku Energia Sähköverkot Oy leveranssäkerhet. Vi genomförde största delen av de bygg- och underhållstjänster som bolaget behövde. I el- och belysningsplaneringen satsade vi på belysningslösningar för specialobjekt samt på att utreda och planera laddningsmöjligheterna för elbilar. Efterfrågan på laddningsstationer för elbilar var stor i synnerhet bland husbolag.

Ett särskilt objekt som är värt att nämnas är fasadkonstverkets belysning på Hartwalls före detta bryggeribyggnad, Piispantorni. Belysningen planerades av planeringschef Antti Viertamo i samarbete med bildkonstnären Mauri Kosonen. Verket Big Blue som föreställer en blåval är tryckt på glas och dess belysning glimmar på samma sätt som vattenytan.

harri_salminen

”År 2021 utvidgade vi vår verksamhet till elunderhåll vid värmecentralerna. I uppgifterna introducerades de anställda som tidigare hade arbetat med underhåll av trafikljus. De uppgifterna flyttades bort från oss. Det var en intern framgång att hitta nytt arbete åt de anställda och samtidigt ny affärsverksamhet för oss.”

Direktör Harri Salminen

Produktionsanläggningarnas och nätens användbarhet hölls på en god nivå

Enheten Produktionstjänster producerar användnings- och underhållstjänster för Turun Seudun Energiantuotanto Oy och för enheten Värme inom koncernen. Produktionsanläggningarnas och nätens användbarhet var på en god nivå, och fjärrvärmens överföringsförluster var på en historiskt låg nivå trots de utmaningar som pandemin medförde.

Vi uppnådde de uppsatta funktionella resultaten på ett heltäckande sätt och i takt med att vi uppnådde de gemensamt uppsatta målen gav vi våra kunder mervärde. Vi stödde övergången till kolneutralitet bland annat med hjälp av projekt med anknytning till återvinningsbränsle och värmepumpteknik, som kommer att minska produktionens koldioxidavtryck ytterligare i Åbo ekonomiska region.

På grund av verksamhetens karaktär är arbetssäkerheten av största vikt för enheten Produktionstjänster. Satsningarna på att utveckla arbetssäkerheten fortsatte. Generellt förbättrades arbetssäkerheten i koncernen betydligt jämfört med året innan.

juha_perkonoja

”Med utvecklingsprojekt med bland annat anknytning till återvinningsbränslen och värmepumpsteknik stödde vi övergången mot kolneutralitet för Åbo Energis enhet Värme och för Turun Seudun Energiantuotanto Oy. Dessa kommer i fortsättningen att ytterligare minska produktionens koldioxidavtryck i Åbo ekonomiska region.”

Direktör Juho Perkonoja