Turkuenergia

Ansvarsfull energi

Åbo Energi har arbetat långsiktigt med att ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen. I slutet av år 2021 producerades 75 procent av fjärrvärmen med förnybara bränslen. Vårt mål är att före utgången av år 2022 avstå från stenkol i primärproduktionen och år 2029 är vår energiproduktion kolneutral. Den elenergi som vi sålde producerades till cirka 90,5 procent med förnybara energikällor, såsom vind- och vattenkraft.

Fjärrvärmens ursprung

Åbo Energis fjärrvärme produceras i huvudsak vid vårt intressebolag Turun Seudun Energiantuotanto Oy:s kraftverk i Nådendal, biovärmecentralen i Oriketo och värmepumpsanläggningen i Kakola samt vid Åbo Energis ångvärmeverk i Artukais. Dessutom köper Åbo Energi värme som har producerats med biobränslen och spillvärme av sina samarbetspartners och kunder. Denna andel utgör cirka fem procent av hela fjärrvärmebehovet. Vintertid under toppbelastning och vid störningssituationer i primärproduktionsanläggningarna producerar vi även fjärrvärme i Åbo Energis pelletsanläggning i Luolavuori och i oljedrivna värmecentraler.

I och med det flerbränslekraftverk som färdigställdes i Nådendal år 2017 ersätts användningen av stenkol i Åbo Energis energiproduktion med bland annat bioenergi. Merparten av biobränslet, såsom träflis och skal, skaffas från närområdet och med sjötransporter. Vid kraftverket i Nådendal förbränns också SRF-avfall, som är avfall från handeln och industrin som inte duger till återvinning. Krosset har ett utmärkt värmevärde. Mottagnings- och behandlingsanläggningen för återvinningsbränslen tas i full drift under år 2022.

År 2021 var fjärrvärmens specifika utsläpp i Åboregionen 80 kgCO2/MWh per såld energimängd.

Alla våra kylningslösningar är alltid 100 % förnybara och deras specifika utsläpp 0 kgCO2/MWh per såld energimängd.

Med våra produkter Ekotakuu Lämpö (uppvärmning), Ekotakuu Jäähdytys (kylning) och Hukkatakuu Lämpö (spillvärme) garanterar vi att den fjärrvärme eller -kyla som kunden köper har producerats 100 % förnybart. En extern kontrollör verifierar produkterna varje år.

Anskaffning och utsläpp 2021

Elenergins ursprung 2020

Elenergins ursprung

Elens ursprungsfördelning har räknats ut med hjälp av både Finlands nationella residualmix, som meddelas av Energimyndigheten, och de ursprungsgarantier som Åbo Energi erhållit. Ursprungsgarantier beviljas för el som producerats från förnybara energikällor. Ursprungsgarantierna är därmed också ett intyg till kunden på att elen har producerats med förnybara energikällor. Energimyndigheten publicerar residualmixen i juni varje år. Därefter uppdateras siffrorna på vår webbplats.

Finlands nationella residualmix innehåller elen som producerats med fossila bränslen och kärnkraft samt den andel av produktionen av förnybar el som inte har sålts med ursprungsgaranti.

Den elenergi som Åbo Energi sålde producerades till 90,5 procent med förnybara energikällor och till cirka 95 procent fossilfritt. Våra kunder kan också välja tjänsten Ekotakuu, varvid kunden får sin el som 100 % förnybar energi. Elenergin produceras i Åbo Energis egna produktionsanläggningar och i intressebolagens anläggningar. Dessa är Turun Seudun Energiantuotanto Oy:s (TSE) kraftverk i Nådendal, Svartisens vattenkraftverk, Kolsin Voimas vattenkraftverk och Suomen Hyötytuulis vindkraftverk. Åbo Energi har också flera inköpsavtal med olika elproduktionsanläggningar, såsom Högsåra vindpark och Kisko ås vattenkraftverk.

CO2-utsläppen för den el som Åbo Energi säljer är i genomsnitt 23,9 g/kWh. Mängden kärnbränsle som användes i Finland år 2021 var i genomsnitt 0,15 mg/kWh.

Partikelutsläpp 2017-2021, t

Specifika utsläpp av partiklar, t/GWh

Kväveoxidutsläpp 2017-2021, t

Specifika utsläpp av kväveoxid, t/GWh

Svaveloxidutsläpp 2017-2021, t

Specifika utsläpp av svaveloxid, t/GWh

Koldioxidutsläpp 2017-2021, t

Specifika utsläpp av koldioxid, t/GWh