Turkuenergia

Verkställande direktörens översikt 2021

Just här med blicken strikt fäst på morgondagen

Trots pandemin var 2021 på många sätt ett framgångsrikt år för Åbo Energi. Vi genomförde vår affärsverksamhet framgångsrikt, vår leveranssäkerhet var utmärkt och vår prissättning konkurrenskraftig. När vi till detta ännu adderar lokal och utsläppsfri energiproduktion blir resultatet Finlands nöjdaste kunder.

År 2021 var ett framgångsrikt år affärs- och verksamhetsmässigt och vi uppnådde ett bra resultat. Åbo Energi-koncernens rörelsevinst och omsättning ökade jämfört med året innan. Resultatet påverkades bland annat av det exceptionellt kalla året och den ekonomiska högkonjunkturen, som ökade elförbrukningen och försäljningen av värme.

Året präglades fortsättningsvis av pandemin, men vår verksamhet påverkades ganska lite. Åbo Energi ansvarar för över 200 000 invånares el och fjärrvärme i Åboregionen. Som energibolag har vi ansvar för samhälleligt kritiska funktioner och en av våra centrala uppgifter är att säkerställa försörjningsberedskapen, dvs. förbereda oss på olika kris- och störningssituationer. Detta innebär att vi har beredskap att arbeta effektivt även i en pandemisituation eller i den nuvarande osäkra världssituationen. Liksom året innan fortsatte vi med strikta coronarestriktioner och kunde undvika många smittkedjor. Vår kontorspersonal arbetade huvudsakligen på distans. I år har vi flyttat till nya, moderna lokaler i Österås i Åbo, där vi fortsätter med multilokalt arbete och hybridarbete.

Mot kolneutralitet

Ansvar är en av hörnstenarna i vår strategi. Vårt mål är en koldioxidneutral energiproduktion, och vi har redan länge gått i den riktningen med målmedvetna steg. Redan i tjugo år har vi investerat i förnybar energiproduktion. År 2021 producerades 75 procent av vår fjärrvärme med förnybara energikällor. Siffran sjönk något jämfört med året innan eftersom vi på grund av den kalla vintern var tvungna att använda mer fossila bränslen än väntat. Vårt mål är dock att sluta använda stenkol i primärproduktionen av värmen redan i år. Vår energiproduktion kommer att vara helt kolneutral 2029.

Finlands nöjdaste kunder

En av årets mest fantastiska prestationer är att våra kunder värderade oss som nummer ett i kundnöjdhet i branschen. I en undersökning som gjordes av Epsi Rating placerade sig konsumentkunderna inom Åbo Energis elförsäljning ovanför medelnivån på alla uppmätta delområden och på plats ett i helhetsbedömningen. I den landsomfattande kundnöjdhetsundersökningen om fjärrvärme nådde Åbo Energis fjärrvärme en andraplats. I indexet som mäter hållbar utveckling var Åbo Energi bäst. Våra kunder uppskattar verkligen vår förnybara energiproduktion och dess inverkan på miljöns tillstånd.

Kundnöjdheten i toppklass har inte uppstått av sig själv, utan resultatet har krävt ett enormt arbete där varje medarbetare i koncernen har sin egen viktiga roll. Personalen vid Åbo Energi arbetar med stort hjärta. Vår kundservice, våra inventarier, maskiner, apparater och nätverk fungerar och vi förbättrar ständigt våra tjänster och arbetssätt. Resultatet är ett leverans- och servicesäkert bolag som producerar energi och el utsläppsfritt och till lokalt konkurrenskraftiga priser.

Jag vill varmt tacka vår personal, våra kunder och alla våra intressentgrupper. Vår blick är fäst på morgondagen, våra kunder och hela Åboregionens välbefinnande.

Timo Honkanen
verkställande direktör